Bank ADVENture je godišnja izložba studentskih radova i plakata iz područja bankarstva na kolegiju "Upravljanje bankama" Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

"Upravljanje bankama" obvezni je kolegij na 4. godini Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, modula Financije. Kolegij se izvodi u zimskom semestru svake akademske godine.  U okviru nastave kolegija, studenti u prosincu izrađuju i prezentiraju studentske radove i plakate iz odabranog područja bankarstva.

Prva izložba studentskih plakata održana je u prosincu 2019. godine na temu "FinTech Bank ADVENTure". Brošura događaja dostupna je na sljedećem linku.

Druga izložba studentskih plakata održana je u prosincu 2020. godine na temu "Bank ADVENTure - Poslovni modeli banaka 2020.". Brošura događaja dostupna je na sljedećem linku.

Treća izložba studentskih plakata održana je u prosincu 2021. godine na temu "Bank ADVENTure - Kreditna politika banaka 2021.". 

Cilj projekta je potaknuti dodatni interes studenata predmetnog kolegija, ali i ostalih studenata EFZG-a za navedenu aktualnu temu iz područja financija i bankarstva.

2019.

2020.

2021.